COMSOL LiveLinkTM for MATLAB® 功能简介

时长: 1:07:41

在本次网络研讨会中,您会了解在 COMSOL Multiphysics® 中 LiveLinkTM for MATLAB® 的相关功能,我们通过实际案例操作演示多种工作流程的实现方法。

相关案例:

      保温瓶中的温度分布       母线板装配的焦耳热       伪周期性对流传热

相关主题网络研讨会:

      COMSOL LiveLinkTM for MATLAB® 功能简介