COMSOL® 中的电镀仿真

时长: 49:43

观看网络研讨会视频,了解 COMSOL 中对电镀现象进行仿真的功能和方法。

相关案例:

      通孔中的铜沉积       沟槽中镀铜       机架上多个部件的电镀       印刷电路板电镀       铝阳极氧化

相关主题网络研讨会:

      COMSOL® 化学反应工程仿真
      COMSOL® 中的腐蚀与防护仿真