SAW 和 BAW 滤波器的建模仿真

时长: 1:11:04

观看网络研讨会视频,了解如何使用 COMSOL 软件对 SAW 和 BAW 滤波器进行模拟和分析,包括滤波器性能的仿真计算、建模操作方法以及涉及到的电-热-力的耦合分析。

相关案例:

      声表面波气体传感器       复合薄膜体声波谐振器       薄膜体声波谐振器的 S 参数       薄膜体声波结构的色散图       固态装配谐振器(二维)

相关主题网络研讨会:

      MEMS 执行器的多物理场仿真
      COMSOL Multiphysics® 结构力学仿真